Съхраняване и промотиране на Разложкото културно-историческо наследство

Проект: Съхраняване и промотиране на Разложкото културно-историческо наследство

Финансиран по Програма за развитие на селските райони 2014-2020, съфинансирана от „Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони“.

МЯРКА 19.2.323, МИГ-РАЗЛОГ „РАЗВИТИЕ И ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА ТЕРИТОРИАЛНАТА ИДЕНТИЧНОСТ“

  • Обща стойност на проекта: 153 809.56 лева, от които
  • Европейско съфинансиране: 138 428.60 лева
  • Национално съфинансиране: 15 380.96 лева

Начална дата на проекта: 05.04.2022 г.

Крайна дата на проекта: 05.04.2024 г.

Кратко описание на проекта/информацията:

Проект „Съхраняване и промотиране на Разложкото културно-историческо наследство“ е насочено към опазване, съхранение и промотиране на историческото и културно наследство на територията на МИГ - Разлог.

Дейности:

1. Изработване на „Алманах на Исторически музей – Разлог“ и „Фотоалбум на религиозните храмове в община Разлог“. Предвижда се дигитализиране на експонатите (предмети, документи и други интересни материали, свързани с миналото и настоящето) на Исторически музей-Разлог, изготвяне на описателна текстова част и отпечатване на книга - Алманах на Исторически музей – Разлог, паралелно ще се извършва дигитализиране на религиозните храмове на територията на община Разлог, изготвяне на описателна текстова част и отпечатване на книга - „Фотоалбум на религиозните храмове в община Разлог“.

2. Организиране на провеждане на занаятчийски работилници и творчески ателиета „Гласът на традициите“. Ще се организират и проведат 4 броя занаятчийски работилници и творчески ателиета - "Разложка везба и дантела", "Тъкачество и текстил", "Грънчарство", "Нарисувай Разлог".

3. Организиране и провеждане на 4 броя фестивали и други събития "Празник на занаятите" , "Ревю на народни носии", конференция за представяне на дейността по дигитализиране на културно - историческото наследство и отпечатаните материали, изложба "Съхранени традиции и обичаи" - представяне на традиционни предмети, както и такива изработени в занаятчийските работилници и ателиетата.

4. Изработване на мултимедийни продукти - 3 броя имиджови видеоклипа и 1 брой рекламно информационен филм.

5. Разработване на програма за внедряване на иновации в сектор „Туризъм“ и свързаните с него сектори на територията на МИГ „Разлог“, включително представяне на примери за добри национални и международни практики.

6. Осъществяване на мерки по информация и комуникация - изработване на рекламни материали: химикалки, USB/флаш памет, плакати.

Цел/и на проекта/информацията

Утвърждаване на община Разлог като предпочитана дестинация за традиционен и алтернативен туризъм на българския и международен туристически пазар, посредством промотиране на местните природни, културни и антропогенни ресурси

Конкретни цели на проекта:

1. Идентифициране, систематизиране, съхраняване и популяризиране на местните природни, културни и антропогенни ресурси и повишаване тяхното качество и добавена стойност.

2. Развитие на ефективни модели за традиционен и алтернативен туризъм и позиционирането им на националния и международен туристически пазар.

3. Повишаване капацитета на местните организации и жители за предоставяне на туристически услуги и утвърждаване на местни продукти.

4. Провеждане на широка информационна и рекламна кампания на местно, регионално, национално и международно ниво за популяризиране на туристическите услуги, които се предлагат в община Разлог.

5. Изграждане на партньорства и партньорска мрежа с културно-сторически инстутуции, местни туристически дружества и с неправителствени организации с туристическа насоченост;

www.eufunds.bg

List with onlain bookmakersGBETTING